Home
  Kontakt
Metryka
Statut
Stowarzyszenie
Usługi
Członkostwo
Współpraca

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19


Statut

§ 1

Nazwa, siedziba i obszar działania

Stowarzyszenie nosi nazwę Lohnsteuer Hilfe- Polonia e.V. (Stowarzyszenie pomagające w rozliczeniu podatku dochodowego). Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru zrzeszeń i posiada dopisek "e.V."- stowarzyszenie rejestrowe. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bensheim i tym samym znajduje się w okręgu Krajowej Naczelnej Dyrekcji Skarbowej (Oberfinanzdirektion) Frankfurt/Main , której też podlega. Zakres działania zrzeszenia zgodny jest z Konstytucją.

§ 2

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocy pracobiorców . Jego wyłącznym celem jest udzielanie pomocy przy rozliczaniu dochodów z niesmodzielnej wykonywanej pracy oraz innych kwestii związanych z podatkiem od wynagrodzeń zgodnie z §4, Nr 11 ust. 1 Ustawy o o doradztwie podatkowym, jak też podejmowanie określonych procedur podatkowych zawartych §4, Nr 11 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Stowarzyszenie nie jest ukierunkowane na jakąkolwiek działalność gospodarczą i tym samym jest czystym stowarzyszeniem w rozumieniu § 21 Kodeksu Cywilnego (BGB).

 

§ 3

Członkowie

Członkiem stowarzyszenia może być każdy(a) pracujący(a) znajdujący się na obszarze działania Stowarzyszenia, któremu(ej) według §2, zdanie 1 statutu można udzielić pomocy - doradztwa. Inne osoby mogą stać się członkami Stowarzyszenia, jeźeli ich członkostwo prowadzi do urzeczywistniania celów stowarzyszenia, które zostały prawnie określone.

§ 4

Członkostwo

Oświadczenie woli o przystąpiemiu do zrzeszenia winno być złożone na piśmie. Przed oddaniem deklaracji o wstąpieniu do stowarzyszenia kandydat winien zostać zaznajomiony ze Statutem i Regulaminem Składek, a po przyjęciu do stowarzyszenia dokumenty te należy wydać na życzenie wstępującego. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka stowarzyszenia. Jeżeli zarząd nie odpowie negatywnie na wniosek kandydata o przyjęcie w terminie 3 tygodni , to tym samym uznaje się jego członkostwo za potwierdzone.

§ 5

Ustanie członkostwa

    1.

Członkostwo ustaje w momencie dobrowolnego wystąpienia, wykluczenia, skreślenia z listy członków lub w przypadku śmierci.

    2.

Wystąpienie jest możliwe tylko na koniec roku roku gospodarczego (wystąpienie zwykłe). W razie podniesienia składki istnieje możliwość nadzwyczajnego wystąpienia ze stowarzyszenia. Zamiar wystąpienia wystąpienia należy przedstawić zarządowi listem poleconym z terminem wypowiedzenia kończącym się w trzy miesiące po upływie roku gospodarczego , a w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego z terminem trzech miesięcy przed wejściem w życie podwyższonej składki członkowskiej (patrz §7 ust.3 statutu).

    3. Członek stowarzyszenia może zostaćz niego wykluczony, jeżeli w sposób rażący naruszy statut lub powagę zrzeszenia względnie jego członków. O wykluczeniu członka decyduje zarząd, podając pisemne motywy swojej decyzji po uprzednim wysłuchaniu. Członek ma prawo złożyć odwołanie od decyzji zarządu w terminie jednego miesiąca w formir pisemnej kierując je do zarządu. Odwołanie od decyzji zarządu rozpatrywane jest przez najbliższe Zgromadzenie Członków.
    4. Członek może zostać skreślony z listy uchwałą zarządu, jeżeli pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia zalega ze składką członkowską. Skreślenie może być uchwalone dopiero wtedy, jeżeli od drugiego upomnienia minęły conajmniej dwa miesiące a w upomnieniu tym zagrożono skreśleniem.
    5. Po ustaniu członkostwa wygasają wszelkie prawa i obowiązki względem stowarzyszenia. Nie dotyczy to ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej według § 15 statutu. Były członek stowarzyszenia jest automatycznie zwolniony z wszystkich sprawowanych funkcji w zrzeszeniu.

§ 6

Prawa i obowiązki członków

Członkostwo w stowarzyszeniu uprawnia członka do korzystania z doradztwa ze strony stowarzyszenia zgodnie z jego statutem. Członek jest zobowiązany udostępnić zrzeszeniu wszystkie dokumenty konieczne do podejmowania doradztwa oraz udzielać niezbędnych informacji. Każdy członek może brać udział w Zgromadzeniu członków z prawem głosu. Członek zobowiązany jest do płacenia składki zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 statutu Nie istnieje możliwość wystąpienia z roszczeniami co do majatku stowarzyszenia.

§ 7

Składka członkowska

    1.

Pobiera się jednolitą, roczną składkę członkowską, jak też jednorazową opłatę za przyjęcie do stowarzyszenia (tzw.wpisowe) .

    2.

Wpisowe jak też pierwsza składka roczna roczna muszą być uiszczone w momencie wsępowania do stowarzyszenia. Następne składki przypoadają do zapłaty dnia 31 stycznia każdego roku.

    3.

Wysokość opłaty za przyjęcie i składki członkowskiej ustalona jest w Regulaminie Składek, który wymaga uchwalenia przez Zgromadzenie Członków. Zmiany w Regulaminie Składek muszą być również uchwalone przez Zgromadzenie Członków. Zmieniony lub nowo sformułowany Regulamin Składek musi być przedstawiony członkom na cztery miesiące przed datą od której ma obowiązywać.

    4.

Poza wyżej wymienionymi opłatami i składkami nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za udzielanie pomocy w kwestiach podatku od wynagrodzeń w rozumieniu § 2 statutu.

§ 8

Rok gospodarczy

Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.

   

§ 9

Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są: Zgromadzenie Członków, Zarząd i Rada Nadzorcza. Członkami organów mogą być tylko członkowie stowarzyszenia.

§ 10

Zgromadzenie Członków

    1.

Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem stowarzyszenia. Na zgromadzeniach każdy członek ma jeden głos.

    2.

Zgromadzenie Członków powinno się odbywać co najmniej jeden raz w roku. Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zawiadomienie winno być na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni z podaniem porządku obrad, miejsca, dnia i godziny. Równocześnie należy powiadomić instytucję nadzorującą (nadrzędną). Zaproszenie na obrady należy doręczyć każdemu członkowi i uważa się je za doręczone , jeśli zostało wysłane na aktualnie wskazany przez członka adres.

    3.

Zarząd powinien zwołać Zgromadzenie Członków w terminie trzech miesięcy po zapoznaniu ich z wynikami badania bilansu i sprawozdaniem Zarządu. W programie Zgromadzenia Członków powinna znaleźć się dyskusja nad wynikami badania działalności oraz skwitowaniem zarządu z działalności w badanym roku gospodatczym .

    4.

Na żądanie co najmniej 20% członków Zarząd musi zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie czterech tygodni od daty zgłoszenia żądania.

    5.

Porządek obrad jest opracowywany przez Zarząd. Każdy członek może najpóźniej do jednego tygodnia przed Zgromadzeniem Członków zażądać od Zarządu na piśmie rozszerzenia porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia powinien powiadomić o rozszerzeniu porządku obrad, które stawiane są w trakcie Zgromadzenia, decyduje Zgromadzenie.

    6.

Zgromadzenie Członków prowadzone jest przez Zarząd. Jeżeli żaden z członków Zarządu nie jest obecny, to Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. O rodzaju głosowania decyduje Przewodniczący. Głosowanie musi być przeprowadzone pisemnie, jeżeli zarząda tego 1/3 członków obecnych uprawnionych do głosowania.

    7.

Uchwały Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych - nie naruszając przepisów § 33 Kodeksu Cywilnego (BGB) [zmiana statutu, zmienia cele stowarzyszenia]. Każde zwołane zgodnie z przepisami Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał.

    8.

Zgromadzenie Członków jest protokołowane a w szczególności podejmowane na nim uchwały. Protokół musi być podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Zgromadzenia. Do

    9.

Zgromadzenie Członków jest kompetentne w następujących sprawach:
- wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej
- uchwalenie Regulaminu Składek
- uchwalenie budżetu
- przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu
- dyskusja nad wynikami badań Stowarzyszenia
- skwitowanie Zarządu
- zatwierdzanie umów jakie Stowarzyszenie zawiera z członkami Zarządu
- podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Zrzeszenia.

§ 11

Rada Nadzorcza

    1.

Zgromadzenie Członków wybiera Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Jej Kadencja wygasa wraz z wyborem nowej Rady Nadzorczej. Zarząd i członkowie mają prawo do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej.

    2.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Rada wybiera spośród przewodniczącegi i jegi zastępcę.

    3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady na wniosek lub w razie konieczności i prowadzi je.

    4.

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

    5.

W posiedzeniach rady może uczestniczyć Zarząd z głosem doradczym.

    6.

Rada Nadzorcza ma następujące zadania:

a)

Nadzorowanie prowadzenia działalności przez Zarząd w ramach określonych statutem i normami prawnymi jak też przedkładanie sprawozdania rocznego Zgromadzeniu Członków,

b)

zgłaszanie kandydatów do zarządu,

c)

rzeczowe badanie odwołań i wniosków kierowanych do Rady.

    7.

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu wszelkich kosztów , jakie poniosą w związku z wypełnianiem obowiązków zgodnie ze

§ 12

Zarząd

    1.

Zarząd w rozumieniu § 26 Kodeksu Cywilnego (BGB) składa się z dwóch członków.

    2.

Członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie w sądzie i poza sądem samodzielnie lub łącznie. Przy podejmowaniu czynności prawnych z których wynikają zobowiązania Stowarzyszenia o wartości ponad 50.000 Euro koniecznym jest reprezentowanie Stowarzyszenia przez dwóch członków Zarządu.

    3. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Członków na okres pięciu lat. Z ważnych powodów można odwołać członka Zarządu zgodnie z § 27 ust.2 Kodeksu Cywilnego (BGB). Odwołany członek pełni swoją funkcję aż do wyboru nowego członka w jego miejsce. Możliwy jest ponowny wybór odwołanego uprzednio członka.

    4.

Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie.

    5.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji. Udokumentowane wydatki i poniesione koszty, które powstały w trakcie pełnienia obowiązków członka Zarzadu, mogą zostać zwrócone w odpowiedniej wysokości. Jeśli członek Zarzadu zostaje zatrudniony przez Stowarzyszenie jako prezes albo kierujący punktami doradztwa, to Zgromadzenie Członków ustala mu wówczas wynagrodzenie. Zarząd podlega przepisom § 18 Kodeksu Cywilnego (BGB).

    6.

Do prowadzenia interesów przez Zarząd zastosowanie mają §§ 664 do 670 Kodeksu Cywilnego (BGB). Do zakresu działania zarządu należy w szczególności:
- prowadzenie i nadzorowanie bieżących i nadzwyczajnych spraw Stowarzyszenia
- powoływanie prezesa w rozumieniu § 30 Kodeksu Cywilnego (BGB) o ile Zarząd nie prowadzi sam spraw Stowarzyszenia
- organizowanie i prowadzenie punktów (biur) doradztwa i nadzór nad nimi w rozumieniu § 14 statutu
- podawanie do wiadomości sprawozdań z badania działalności i zwoływanie Zgromadzenia Członków.
- realizowanie uchwał Zgromadzenia Członków
- wywiązywanie się ze zobowiązań względem instytucji nadzorujących wynikających z Ustawy o doradztwie podatkowym.

§ 13

Zmiana statutu

Statut może zostać zmieniony tylko na Zgromadzeniu Członków specjalnie w tym celu zwołanym. Do zmiany statutu wymagana jest obecność co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków . Do zmiany celów Stowarzyszenia wymagana jest zgoda wszystkich członków. Zgoda członków nieobecnych na Zgromadzeniu musi być wyrażona na piśmie.

§ 14

Zobowiązania wynikające względem instytucji nadrzędnych

Zarząd powinien realizować zobowiązania Stowarzyszenia wobec instytucji nadrzędnej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym . Chodzi tu w szczególności o następujące zobowiązania:

     1]

Stowarzyszenie powinno zlecić zbadanie przez jednego lub kilku audytorów, prawidłowości prowadzenia dokumentacji i inwentaryzacji majątku , jak też zgodność faktycznego prowadzenia z zadaniami statutowymi Stowarzyszenia, corocznie w terminie do sześciu miesięcy po zamknięciu roku gospodarczego.

     2]

Na audytorów mogą być powołani:
a) osoby i spółki, które uprawnione są do nieograniczonego świadczenia      pomocy w kwestiach podatkowych,
b) stowarzyszenia audytorskie, których celami statutowymi są: regularne lub nadzwyczajne badanie, jeżeli co najmniej jeden prawny przedstawiciel tego stowarzyszeni (związku) jest doradcą podatkowym, pełnomocnikiem podatkowym, adwokatem, rewidentem księgowym lub zaprzysiężonym biegłym księgowym.

     3]

Osoby, w przypadku których istnieje obawa o stronniczość lub teżmożliwość kolizji interesów w szczególności jeżeli są one członkami Zarządu, przedstawicielami lub pracownikami Stowarzyszenia , nie mogą być audytorami. Dotyczy to też osób, które doradzają w sprawach organizacyjnych lub gospodarczych, albo go wspierają, opiekują się członkami Stowarzyszenia lub robiły to w okresie kontroli albo też współpracowały przy prowadzeniu ksiąg albo zestawieniu dokumentów podlegających kontroli.

     4]

W terminie jednego miesiąca po wpłynięciu sprawozdania z kontroli, nie później jednak aniżeli w dziewięć miesięcy po zamknięciu roku gospodarczego, Stowarzyszenie ma obowiązek przed przedstawić odpis sprawozdania właściwej miejscowo Naczelnej Dyrekcji Skarbowej, a w okresie do sześciu miesięcy winno się pisemnie poinformować o treści sprawozdania członków Stowarzyszenia.

     5]

Stowarzyszenie ma obowiązek powiadomić odpowiednią instytucję nadzorującą o każdej zmianie statutu w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. Instytucja nadzorująca musi być powiadomiona o terminie Zgromadzenia Członków zwołanego w tej sprawie najpóźniej na dwa tygodnie przed tą datą.

     6]

Uprawnieni do reprentowania Stowarzyszenia muszą powiadomić odpowiednie instytucje nadzoryjące o danych koniecznych do zarejestrowania lub wykreślenia z rejestru zrzeszeń pomocy - doradztwa podatkowego w rozumieniu §§ 7DVL StHV (przepisów wykonawczych dla zrzeszeń pomocowych przy naliczaniu podatku dochodowego) i 30 Ustawy o doradztwie podatkowym - w terminie dwóch tygodni.

§ 15

Doradztwo członków

    1. Doradztwo dla członków prowadzone jest tylko w biurach doradztwa w rozumieniu §23 ustawy o doradztwie podatkowym.

    2. Świadczenie pomocy w sprawach podatku od wynagrodzeń wykonywane jest tylko przez osoby, które należą do biura (punktu) doradztwa. Wszystkie osoby wykonujące w imieniu Stowarzyszenia pomoc w sprawach podatkowych są zobowiązane do przestrzegania określonych w statucie obowiązków. Każde biuro (punkt) doradztwa ma swojego kierownika , który może też jednocześnie kierować innymi biurami (punktami). Kierownik sprawuje fachowy nadzór nad pracującymi w biurze (punkcie) osobami.

    3. Kierownikami biur doradztwa mogą zostać obok osób, które uprawnione są do świadczenia nieograniczonej pomocy w spawach podatkowych (np. doradcy podatkowi, pełnomocnicy podatkowi, adwokaci, rewidenci), tylko takie osoby, które udokumentują swoje kawalifikacje poprzez zajmowanie się wyłącznie tymi sprawami przez okres co najmniej trzech lat (§ 23, ust.3, Nr 2 i 3 Ustawy o doradztwie podatkowym). Jeżeli ze względu na czyjeś postępowanie uzasadniona jest obawa, że ktoś nie będzie mógł sprostać obowiązkom stawianym przez Zrzeszenie Pomocy i Doradztwa Podatkowego, to nie może on objąć funkcji kierownika biura doradztwa.

    4. Świadczenie pomocy w sprawach podatkowych prowadzone jest rzeczowo, solidnie, poufnie i z zachowaniem ustaleń zawartych w Ustawie o doradztwie podatkowym. Niedopuszczalnym jest prowadzenie innej działalności gospodarczej w połączeniu ze świadczeniem pomocy w sprawach podatkowych.

    5. Akta dotyczące świadczenia pomocy w sprawach podatku od wynagrodzeń członków, przechowywane są przez okres siedmiu lat po dacie wystąpienia członka ze stowarzyszenia. Obowiązek ten wygasa jednak przed upływem tego terminu, jeżeli Stowarzyszenie wezwie członka do odebrania swoich akt, aten w terminie do trzech miesięcy po otrzymaniu wezwania, akt tych nie odbierze. Zapis ten nie narusza uregulowań wynikających z przepisów innych aniżeli Ustawa o doradztwie podatkowym, w zakresie przechowywania dokumentów firmy.

§ 16

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

    1. Przy udzielaniu pomocy w sprawach podatku od wynagrodzeń nie można wykluczyć odpowiedzialności Stowarzyszenia za działanie jego organów i pracowników.

    2. Wobec grożącego przy udzielaniu pomocy ryzyka wywołanego np. błędem w doradztwie, utratą dokumentów, Zarząd ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe w odpowiedniej wysokości. Miejscem właściwym w rozumieniu § 158c, ust.2 Ustawy o umowach ubezpieczeniowych jest Krajowa Naczelna Dyrekcja Skarbowa (Oberfinanzdirektion).

    3. Roszczenie (prawo) członka do odszkodowania z tytułu istniejącego stosunku prawnego między nim a Stowarzyszeniem przedawnia się z upływem trzech lat od powstania tego roszczenia

§ 17

Rozwiązanie Stowarzyszenia i jego likwidacja

    1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może zostać uchwalone na tylko w tym celu zwołanym Zgromadzeniu Członków, przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu jednak nie jest skuteczna jeżeli co najmniej siedmiu z obecnych na Zgromadzeniu członków głosuje przeciwko jej.

    2. Jeżeli Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej to dwóch członków Zarządu łącznie jest uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia likwidatorami.

    3. Na wniosek jednego członka Zarządu należy przed głosowaniem o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majatku podjąć uchwałę o powołaniu pełnomocnika uprawnionego do rozwiązywania spornych kwestii podatkowych zgodnie z par. 24 Ustawy o doradztwie podatkowym , oraz przechowania akt zgodnie z par 26 wymienionej ustawy.

    4. W momencie rozwiązania Stowarzyszenia, po zakończonej likwidacji następuje przeznaczenie majatku pozostałego na ogólnie użyteczny cel, o którym zadecyduje Zgromadzenie Członków.

§ 18

Sąd właściwy

Sądem właściwym jest sąd znajdujący się w miejscu siedziby Stowarzyszenia. W każdej sytuacji jest to sąd w Darmstadt.

§ 19

Postanowienia końcowe

Nieskuteczność poszczególnych części niniejszego statutu pozostaje bez wpływu na pozostałe zapisy w statucie.

powrót